Verkiezingsprogramma's over: Brandweer

CDA:
Politie, brandweer, ambulancepersoneel, verpleegkundigen en andere (publieke) functionarissen moeten veilig hun werk kunnen doen. Belediging, agressie of geweld in hun richting wordt zwaarder bestraft. De mogelijkheden voor schadevergoeding voor (publieke) functionarissen wordt verruimd. In het geval van bedreiging worden persoonsgegevens van het slachtoffer afgeschermd.
ChristenUnie:
De CU heeft niets over de brandweer in haar verkiezingsprogramma gezet.

D66:
Ook D66 heeft niets over de brandweer in haar verkiezingsprogramma geschreven.

GroenLinks:
Heeft ook niets over de brandweer geschreven.

Partij voor de Dieren:
Mensen in acute nood kunnen altijd een beroep op politie en brandweer doen. Hulp van deze instanties is geen dienstverlening, maar noodzakelijke hulp. De Brandweerwet spreekt van: beperken en best rijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Formeel is hiermee ook de hulpverlening aan dieren geborgd in noodsituaties. In de praktijk blijkt hulp voor dieren echter veel minder vanzelfsprekend: sommige nooddiensten vinden het redden van een koe uit de sloot geen noodhulp, maar een dienstverlening. Een dienst die dus ook geweigerd kan worden.

Noodhulpverlenende instanties zoals politie en brandweer zijn verplicht ook noodhulp te verlenen aan dieren.
PvdA:
Wij zijn voorstander van (...) een integrale aanpak door de brandweer, politie, gemeente en belastingdienst.
PVV:
De PVV heeft niets over de brandweer in haar verkiezingsprogramma gezet.

SGP:
Naast de politie heeft ook de brandweer een belangrijke taak voor de veiligheid. Niet in de laatste plaats de vele vrijwilligers die zich met risico van hun leven inzetten voor de bestrijding van branden en rampen en hulp bij ongevallen. Er moet meer aandacht komen voor deze groep, zodat hun betrokkenheid bij de lokale gemeenschap kan blijven bestaan. Bij de totstandkoming van protocollen en regels rond de veiligheid, moet hun inbreng en betrokkenheid nadrukkelijk zijn gewaarborgd. De regionalisering mag zeker niet door financiële prikkels worden bevorderd.
SP:
We starten een campagne om meer mensen te werven voor de vrijwillige brandweer. Brandweerlieden krijgen meer inspraak in hun werk en hun opleiding wordt verbeterd.

Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en andere publieke hulpverleners wordt extra hard aangepakt, met stevige straffen en boetes.
Trots op Nederland:
Er is sprake van toenemend geweld tegen dienstverleners. Dat moet zwaar worden bestraft. Feitelijk geweld tegen politieagenten, medewerkers in het openbaar vervoer, verplegend personeel, leraren, ambulancemedewerkers, brandweerlieden en ander overheidspersoneel wordt bestraft met een administratieve boete van 10.000 euro.

Te vaak zorgen pechgevallen of andere incidenten voor filevorming. Trots op Nederland bepleit een beter incidentmanagement (opruimen ongevallen en pechgevallen), waarbij de aanrijdtijden van bergingsvoertuigen maximaal 15 minuten bedraagt. Bergingsvoertuigen moeten worden gestationeerd op vaste gevaarlijke punten langs de snelwegen. Rijkswaterstaat draagt als wegbeheerder de verantwoordelijkheid voor doorstroming en het beperken van verkeershinder. Middels directe (camera) regie kunnen hulpdiensten sneller ingeschakeld worden. De politie maakt meteen video opnames en foto´s van de ongevalsituatie zodat wegen sneller vrijgemaakt kunnen worden.
VVD:
De bescherming van politieagenten, brandweerlieden en andere hulpverleners moet worden aangescherpt.

posted under | 0 Comments

Verkiezingsprogramma's over: Religieuze Uitingen (met name de Hoofddoek of Boerka)

CDA:
Het CDA spreekt niet over enige religieuze uitingen in zijn verkiezingsprogramma.

ChristenUnie:
In een vrije rechtsstaat bloeien de klassieke vrijheidsrechten. Deze rechten worden ook onderhouden in de samenleving. Verschillen in levensovertuiging of godsdienst leiden niet tot uitsluiting van de mogelijkheid om bepaalde beroepen uit te oefenen.(...) Waar hoofddoekjes niet tot functionele bezwaren leiden, vormt dit evenmin een belemmering.
Tussen onverdraagzaamheid en gelijkheidsdwang is een tussenweg mogelijk. Een weg, waarop het mogelijk is onbekommerd en ronduit voor je overtuiging uitkomend naast elkaar te gaan. (...) waar voorheen de schurende verschillen tussen het ene en
het andere geloof ook echt wel werden opgemerkt, maar men desondanks elkaar z’n
levensbeschouwing, z’n instellingen en z’n organisaties gunde, is dat de laatste jaren
klaarblijkelijk steeds moeilijker geworden voor veel mensen. Verschillen worden niet meer getolereerd, overtuigingen niet meer geaccepteerd. (...) Voorbeelden? Een Koptisch christelijke trambestuurder mag geen kruis op zijn tramuniform dragen. Het luiden van kerkklokken stuit in een aantal gemeenten op weerstand bij omwonenden. Moslims voelen zich vaak buiten de samenleving staan. Joodse instellingen kunnen al jarenlang niet meer zonder zware bewaking, en wie openlijk de uiterlijke kenmerken van het jodendom draagt (zoals een keppeltje) voelt zich op straat niet meer veilig. Kan het anders, is er een weg terug. Zeker. Maar dan is er wel wat nodig. (...) Een goed voorbeeld is de Haagse Verklaring (2007) inzake de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing. Christenen, islamieten, hindoes, humanisten, joden, bahai’s en soefi’s hebben voor elkaar en aan elkaar de vrijheid verklaard om hun eigen godsdienst en levensovertuiging te huldigen en uit te dragen en die van anderen de verdragen. Zulke initiatieven, waarvoor creativiteit, moed en een zelfbewust staan voor je eigen overtuiging nodig is, vragen navolging.
De ruimte voor religie – dus ook voor de islam – in de publieke ruimte blijft. Iedereen heeft de vrijheid om ook in het publieke domein zijn hart te laten spreken.

Omdat wij elkaar ons gezicht laten zien, verdraagt gelaatsbedekkende kleding zich slecht met normale sociale interactie. Waar de openbare orde en veiligheid dan wel de normale sociale interactie wordt belemmerd, is een verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding als boerka’s gerechtvaardigd (OV, scholen, openbare gebouwen).

D66:
Mensen zijn vrij in hun kledingkeuze. Echter, als het gaat om werk mogen eisen gesteld worden. Zo kan er kleding worden voorgeschreven omwille van de hygiëne, de veiligheid of de neutraliteit die een bepaalde functie moet uitstralen. Personen die door het dragen van uniforme kleding de neutraliteit van het overheidsgezag symboliseren ( zoals rechters, politiemensen, militairen) mogen geen religieuze symbolen dragen. Als iemand, bijvoorbeeld door het dragen van bepaalde kleding, zijn of haar religieuze opvattingen op een nadrukkelijke wijze naar buiten wil brengen en daarom geen passende  arbeid kan vinden, is de betrokkene zelf verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
GroenLinks:
In een vrijzinnige samenleving kun je zelf vormgeven aan je leven, niet gehinderd door vooroordelen of groepsdwang. Niemand wordt gedwongen om een hoofddoek te dragen of mee te varen in de Gay Pride. Niemand wordt verplicht haar hoofddoek af te leggen of z’n roze driehoek te verbergen.
Partij voor de Dieren:
De PvdD spreekt niet over enige religieuze uitingen in haar verkiezingsprogramma.

PvdA:
Ook de PvdA spreekt niet enige religieuze uitingen in haar verkiezingsprogramma.

PVV:
Geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij de overheid, en evenmin bij welke gesubsidieerde organisatie dan ook.

Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes.

Geen uitkeringen voor boerkadraagsters (...).
SGP:
Communicatie is in het onderwijs van fundamenteel belang. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding mag daarom in het onderwijs niet toegestaan worden.

Het dragen van gezichtsbedekkende kleding mag niet belemmerend werken bij het
voldoen aan wettelijke en maatschappelijke verplichtingen.
SP:
De SP spreekt niet over enige religieuze uitingen in haar verkiezingsprogramma.

Trots op Nederland:
De overheid vertegenwoordigt het algemeen belang en is geen werkplek of uitlaatklep voor deelbelangen en aparte doelgroepen. Elke zichtbare uiting die behoort tot een geloof, cultuur of deelbelang, zoals kruisjes, keppeltjes, hoofddoeken of hanenkammen, wordt geweerd uit de overheid. Als burgers te maken krijgen met de overheid, mogen ze er van uit gaan dat ze worden behandeld op basis van neutraliteit. Ze moeten niet het idee krijgen dat ze worden behandeld op basis van de normen en waarden van een onderscheidende groep mensen met een andere culturele, religieuze of ideologische achtergrond. Als je voor de overheid wilt werken accepteer je dat je het algemeen belang uitstraalt.
VVD:
De VVD spreekt niet over enige religieuze uitingen in haar verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma's over: Dubbele Nationaliteit

CDA:
Het CDA schrijft niets over Dubbele Nationaliteit in zijn verkiezingsprogramma.

ChristenUnie:
Wie een dubbele nationaliteit heeft en zitting heeft in een Nederlandse volksvertegenwoordiging, mag niet tegelijkertijd lid zijn van een buitenlandse volksvertegenwoordiging. De wet op de incompatibiliteiten wordt daartoe aangepast.
D66:
Er staat niets over Dubbele Nationaliteit in het verkiezingsprogramma van D66.

GroenLinks:
De mogelijkheid van een dubbele nationaliteit wordt niet ingeperkt voor migranten. Nederland komt op voor hun recht om afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit. 
Partij voor de Dieren:
De PvdD schrijft niets over Dubbele Nationaliteit in haar verkiezingsprogramma.

PvdA:
Ook de PvdA schrijft niets over dit onderwerp in haar verkiezingsprogramma.

PVV:
Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken.

Dubbele nationaliteit stoppen. Wie een andere nationaliteit behoudt, kan geen
Nederlander worden.
Registratie van dubbele nationaliteiten

Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken.
SGP:
De mogelijkheid van een dubbele nationaliteit wordt beperkt tot gevallen waarin het opgeven van de herkomstnationaliteit onmogelijk is.
SP:
Er staat niets over Dubbele Nationaliteit in het verkiezingsprogramma van SP.

Trots op Nederland:
Iedereen die in Nederland een publiek ambt van het niveau staatssecretaris en hoger wenst te bekleden mag uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezitten. Voor dergelijke functies is het hebben van een dubbele nationaliteit uitgesloten.
VVD:
De VVD schrijft niets over Dubbele Nationaliteit in haar verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma's over: Defensiebudget en Defensie-industrie

Een paar zaken zullen binnen het defensiebudget en defensie-industrie aangehaald worden. Het defensiebudget is zeer concreet: gaat er meer besteed worden aan defensie of juist minder? De defensie-industrie beslaat echter een groter veld: wordt de krijgsmacht en/of haar personeel financieel of materieel bijgestaan door of voor bedrijven en technologische instituten?

CDA:
In het verkiezingsprogramma is niets te vinden over een stijging of daling van het defensiebudget, noch over eventuele defensie-specifieke financiële uitgaven.

Het CDA meldt wel:
Er wordt nadere invulling gegeven aan de Defensie Industrie Strategie, en daarmee aan kennis, innovatie en werkgelegenheid in de Nederlandse economie. De capaciteiten en ambities van het Nederlandse bedrijfsleven en MKB komen tot hun recht bij de ontwikkeling, productie en onderhoud van defensiecapaciteiten, waarbij technische capaciteiten leidend zijn. Overheid en bedrijfsleven versterken de Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid.

ChristenUnie:
Ook in het verkiezingsprogramma van de CU is niets te vinden over een stijging of daling van het defensiebudget. Maar wel:
Militairen die voor de pensioengerechtigde leeftijd de krijgsmacht verlaten, worden door
goede opleidingsmogelijkheden en arbeidsbemiddeling en, indien nodig, een financiële
tegemoetkoming ondersteund bij het vinden van een nieuwe baan.

De overheid blijft zorg dragen voor voldoende financiële middelen voor het in stand houden van de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht.
D66:
D66 meldt niks concreets over een stijging of daling van het defensiebudget. Wel stelt de partij het volgende:
D66 wil door het Europese veiligheids- en defensiebeleid substantiële intensivering van de samenwerking, taakspecialisatie en ‘pooling’ van beschikbare capaciteit. Onnodige duplicaties worden in kaart gebracht en aangepakt. Er worden gemeenschappelijke Europese defensiebudgetten ingezet voor onderzoek, technologische ontwikkeling, wapenaankoop en onderhoud van materieel.
Ontwikkel een Europese veiligheidsmacht. D66 wil dat Nederland een actieve politiek voert om tot Europese krachtenbundeling te komen, zowel civiel als militair. De defensie van Europese lidstaten moet drastisch worden hervormd ten behoeve van collectieve slagvaardigheid en kosteneffectiviteit.
GroenLinks:
Helaas kon ik niets vinden over financiële uitgaven of investeringen m.b.t. defensie in het verkiezingsprogramma van GroenLinks.

Partij voor de Dieren:
Nederland stelt zich in internat ionale bondgenoot schappen loyaal op naar haar bondgenoten maar maakt eigen afwegingen waarin niet geopolitieke overwegingen de doorslag vormen, maar mededogen en duurzaamheid. In dat beleid passen opbouwmissies in het kader van ontwikkelingssamenwerking veel beter dan militaire missies, ook wanneer die een opbouwcomponent kennen.
Het defensiebudget kan met 20% omlaag. Deze budgetkort ing levert een besparing van € 1,4 mld.
Partij voor Mens en Spirit:
Het stoppen met deelname aan de internationale operaties levert Nederland een besparing van € 0,3 miljard per jaar op. Stoppen met deelname aan het JSF-project levert ons eenmalig een besparing van € 5,7 miljard op. Middels afspraken voor samenwerking met andere landen willen we zoveel mogelijk op defensie bezuinigen. Het op defensie bespaarde geld willen we gebruiken voor positieve, opbouwende maatschappelijke doelen. Wij denken een nieuwe defensieorganisatie met een andere, niet gevechtsgerichte doelstelling op te kunnen bouwen met de helft van het huidige budget.
PvdA:
Het personeel van defensie vormt de ruggengraat van de krijgsmacht. Hun inzet verdient goede arbeidsomstandigheden en adequate nazorg.

Aan de uitgavenkant vinden wij het geld o.a. bij besparingen op (...) defensie (...).
PVV:
Een sterke defensie is van belang voor de positie van Nederland in de wereld. Toch zijn wij tegen de aanschaf van de JSF. Ook willen we Defensiecapaciteit deels anders inzetten. Van buitenlandse veiligheid naar binnenlandse veiligheid. De burgemeester van Zaltbommel zegt: “Hebben wij een dure luchtmacht nodig voor vage oorlogen in verre landen, of bevindt de vijand zich in eigen land?”
Hij doelt daarmee op de problemen in zijn stad met straatterroristen. De PVV kiest daarom voor binnenlandse veiligheid. Geld van Defensie verhuist daarom naar politie om zo de problemen in Nederland zelf te bestrijden.

We (...) versoberen de Defensie-uitgaven door minder internationale militaire operaties.
SGP:
Verder is het van groot belang dat Nederland blijft beschikken over een doeltreffende en geavanceerde krijgsmacht. Hier liggen grote zorgen. De ambities zijn hoog, maar er is geen passend budget. In de afgelopen jaren is er gesneden in de operationele capaciteiten. Onmisbare investeringen worden gefinancierd door de verkoop van defensiematerieel. Er wordt afgezien van broodnodige versterkingen, bijvoorbeeld op het gebied van de luchtgrondwaarneming en onbemande waarnemingstoestellen. Daarnaast worden vele projecten ‘gefaseerd’. Haags jargon voor uitstel.

De SGP vindt het schrijnend, dat het Defensiebudget in de afgelopen periode niet serieus is verhoogd. Ondanks de financiële gaten. Ondanks de snelle slijtage van materieel in Uruzgan. Ondanks de kosten van goede arbeidsvoorwaarden. Deze kaalslag moet stoppen. De voortdurende bezuinigingen krijgen op termijn consequenties voor de uitzendcapaciteit.

Het Defensiebudget moet op termijn fors worden verhoogd, maar ook al in de komende
kabinetsperiode.
SP:
Forse bezuinigingen zijn mogelijk op de defensie-uitgaven (...)
Trots op Nederland:
Gezien de veiligheidssituatie in de wereld moet er van Trots op Nederland meer geld naar veiligheid, dus ook naar Defensie. Veiligheid is de belangrijkste kerntaak van de overheid, wanneer een overheid voor veiligheid zorgt dan schept zij de belangrijkste randvoorwaarde voor welvaart en welzijn. Trots op Nederland streeft een defensiebudget van 2% BNP na, de NAVO-norm. Trots op Nederland realiseert zich terdege dat zo’n budget in tijden van bijzondere economische crisis niet haalbaar is, maar zal bij regeringsdeelname en een verbeterende economie er wel stapsgewijs naartoe werken.

Besparingen (miljoenen euro’s):
Overheadreductie in Openbaar bestuur, Defensie, Zorg en Onderwijs 1.550 (eerste jaar), 6.200 (na vier jaar)
VVD:
Ons land beschikt over een moderne, goed opgeleide en goed uitgeruste krijgsmacht, die in internationaal verband veel waardering oogst. Nederland mag er trots op zijn dat jarenlange bezuinigingen zijn aangegrepen om de krijgsmacht om te vormen tot een volledig inzetbare, goed opgeleide, expeditionaire krijgsmacht onder één commando. Onze krijgsmacht heeft als gevolg hiervan op het hoogste niveau kunnen meedoen in verschillende vredesoperaties. De huidige deelname aan de vele vredesondersteunende operaties wordt echter gedeeltelijk betaald door verkoop van de eigen inboedel en kan niet structureel worden gefinancierd.

Versleten of opgeofferd materieel kan bovendien maar voor een deel uit de Defensiebegroting worden gecompenseerd en het kost de krijgsmacht grote moeite om voldoende te blijven investeren in haar materieel en personeel. Wapensystemen zijn bovendien niet inzetbaar door tekorten aan reservedelen en schietoefeningen kunnen niet doorgaan door tekorten aan munitie. Er is onvoldoende geld uitgetrokken voor het personeel. De VVD wil daarom de dalende lijn van de Defensiebegroting een halt toeroepen en draait de voorgenomen bezuinigingen op de krijgsmacht terug.

De missie in Uruzgan heeft een enorm beslag gelegd op Defensiematerieel en -personeel. De krijgsmacht moet daarom de middelen behouden die nodig zijn om weer op kracht te komen. Om dat te garanderen moet het Defensiebudget in de toekomst worden opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel financiert de staande defensieorganisatie exclusief de operationele inzet. Hierin zijn tevens de noodzakelijke investeringen opgenomen die nodig zijn om de defensieorganisatie ook in de toekomst relevant te houden. Het andere deel draagt zorg voor de operationele inzet. Dit deel van het budget wordt uit het HGIS-budget (Homogene Groep Internatonale Samenwerking) gefinancierd en is afhankelijk van de aard en het aantal operaties waaraan wordt deelgenomen. HGIS zal onder andere oorlogsverliezen, transport financieren, maar ook de door militairen te verrichten activiteiten in het civiele domein te betalen die noodzakelijk zijn om een bestendige vrede te creëren. In de toekomst wil de VVD dat onze krijgsmacht een evenredige bijdrage blijft leveren aan vredesondersteunende operaties.

Verkiezingsprogramma's over: Turkije in de EU

CDA:
Het CDA constateert dat Turkije op dit moment niet voldoet aan de gestelde criteria om toe te kunnen treden tot de Europese Unie en dat momenteel een stagnatie plaatsvindt ten aanzien van de hervormingen in Turkije. Significante verbeteringen zijn nodig om aan de gestelde eisen tegemoet te komen. Het CDA wil dat Turkije en de EU de gemaakte afspraken volledig nakomen.

ChristenUnie:
Nederland heeft zijn ontstaan als zelfstandige staat te danken aan de strijd om het belangrijkste vrijheidsrecht: de vrijheid van geweten en van godsdienst. Alleen al daarom moet ons land opkomen voor wereldwijd respect voor godsdienstvrijheid en mensenrechten. In veel landen (o.a. Irak, Iran, Egypte, Marokko en Turkije) zijn vervolgingen vanwege geloof, overtuiging of ras aan de orde van de dag.

Turkije - een gewaardeerde NAVO-lidstaat - kan om geografische, historische en culturele redenen geen lid worden van de EU. Om wel tegemoet te komen aan bestaande toezeggingen wordt dit land het aanbod gedaan van het Europees Nabuurschap. In de onderhandelingen met Turkije is erkenning van de genocide op Armenen en Assyrische christenen tijdens de Eerste Wereldoorlog een vereiste. Godsdienstvrijheid en een gelijkwaardige behandeling van minderheidsgroeperingen zijn onderdeel van de toetredingscriteria. Toetsing van deze criteria beperkt zich niet tot het wetgevingsproces maar let met name op naleving in de praktijk. Politieke of economische sancties van Turkije tegen landen als Cyprus en Armenië blokkeren iedere vooruitgang in de onderhandelingen.
D66:
De Europese Unie staat wat D66 betreft altijd open voor nieuwe leden. Landen – zoals ook Turkije – kunnen toetreden mits ze voldoen aan de toetredingscriteria.
GroenLinks:
Uitbreiding van de Europese vredeszone is een Nederlands belang. Ons land houdt de EU aan haar toetredings-beloften én aan haar toetredingsvoorwaarden. De landen van de Westelijke Balkan en Turkije mogen lid worden als zij aan de voorwaarden van democratie, mensenrechten en non-discriminatie voldoen. Ook IJsland, Noorwegen en Zwitserland mogen desgewenst toetreden.
Partij voor de Dieren
De PvdD heeft niets over Turkije in haar verkiezingsprogramma staan.

PvdA:
Ook de PvdA heeft niets over Turkije in haar verkiezingsprogramma staan.

PVV:
EU: Turkije er in, Nederland er uit.
SGP:
Samenwerken, dat is wat de SGP voor ogen staat, niet samensmelten. Met name geldt dat voor de Europese Unie (EU). Gelukkig is de laatste jaren het inzicht gegroeid dat het federale, naïeve eenheidsdenken geen recht doet aan de eigen ontwikkelingsgang en cultuur van de verscheidene Europese lidstaten. Gevoegd bij de terechte afkeer van nog veel meer ‘Brusselse’ bemoeienis en lasten, is dat voldoende reden om Europa binnen de perken te houden. Een land als Turkije moet alleen al daarom buiten de deur worden gehouden, nog los van het feit dat dit land geografisch, religieus en cultureel niet eens Europees is.

Turkije moet geen EU-lidstaat worden. Het land ligt grotendeels niet in Europa, kent een islamitische bevolking en cultuur, wil een antiwesterse rol in het Midden-Oosten spelen, maakt inbreuk op de rechten van minderheden (christenen, Koerden en Armeniërs) en grenst direct aan Iran, Irak en Syrië. Toetreding overvraagt ook de financiële draagkracht van de EU. De SGP vindt een geprivilegieerd partnerschap tussen de EU en Turkije een prima alternatief, om de handelsrelaties en diplomatieke betrekkingen met Turkije vorm te geven. Harde voorwaarde hierbij is dat Turkije de Armeense genocide erkent.
SP:
De SP heeft niets over Turkije in haar verkiezingsprogramma staan.

Trots op Nederland:
De lopende onderhandelingen over een Turks lidmaatschap van de EU mogen niet worden uitgebreid en moeten worden stopgezet. Toetreding van Turkije tot de EU is uitgesloten, de status komt nooit verder dan associatieverdragen.
VVD:
Turkije treedt niet toe zolang het niet voor 100% aan de EU-toetredingsvoorwaarden (Kopenhagencriteria) voldoet en alle lidstaten van de Unie zich voor toetreding hebben uitgesproken. Bovendien moeten de toetredingsonderhandelingen worden stopgezet zolang Turkije door het Ankara protocol niet te ratificeren weigert Cyprus te erkennen.

posted under , | 0 Comments

Verkiezingsprogramma's over: Kinderbijslag

CDA:
Door de kinderbijslag worden lasten van gezinnen verlicht en komt ook maatschappelijke waardering voor hun inspanningen tot uitdrukking. Het kindgebonden budget geeft ouders met een laag- en middeninkomen een financiële steun in de rug en moet gestroomlijnd worden. De kinderbijslag en het kindgebonden budget hebben als uitgangspunt dat de noodzakelijke kosten op minimumniveau dienen te worden gedekt.

Kinderen die met een taalachterstand aan het primair onderwijs beginnen lopen een groot risico dat zij in hun ontwikkeling achterblijven. Daarom moeten kinderen met een grote taalachterstand verplicht deelnemen aan de vroeg- en voorschoolse educatie. Dit geldt zowel voor autochtone als allochtone kinderen. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Ouders die hun kinderen – indien er sprake is van een indicatie door het Centrum van Jeugd en Gezin – niet laten deelnemen aan de voorschoolse educatie
worden gekort op de kinderbijslag.
ChristenUnie:
De kinderbijslag, het kindgebonden budget en diverse andere regelingen worden samengevoegd tot één kindgebonden budget voor alle gezinnen. Er komt een belastingvrije som voor ieder huishouden, zodat de keuzevrijheid ten aanzien van arbeid en zorg in stand blijft.
D66:
Helaas vind ik in het verkiezingsprogramma helaas niets terug over de Kinderbijslag.

GroenLinks:
De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk, zodat de overheidssubsidie terecht komt waar deze het hardste nodig is.
Partij voor de Dieren:
Kinderbijslag behoort inkomensafhankelijk te zijn. Hiermee kan € 250 mln. worden bespaard.
Partij voor Mens en Spirit:
De huidige kinderbijslag, kindgebonden budget, fiscale combinatiekorting en studiebeurs willen we vereenvoudigen tot één nieuwe regeling. Met deze nieuwe regeling krijgen ouders en studenten een leeftijdsafhankelijk budget waarmee ze een basispakket eten en drinken (excl. versnaperingen) en kleding kunnen betalen. Volgens NIBUD normen komt dit per gemiddeld kind neer op een bedrag van ongeveer €136 per maand.
Mens en Spirit wil ouderschap en vrijwilligerswerk in het economische systeem betrekken, door de daar opgedane ervaring en inzet te honoreren met een garantie-inkomen en andere vormen van waardering of stelsels van beloning. Er wordt een garantie-inkomen van € 1000 per maand gefaseerd en experimenteel voor bepaalde groepen ingevoerd. Hierdoor worden de maatschappelijk “kanslozen”, kansrijk. Tegenover het garantie-inkomen staan afspraken over maatschappelijke dienstverlening. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden, eigenheid, interesse en talenten van de betreffende persoon. Dit garantie-inkomen dient genoeg inkomen te verschaffen voor een eenvoudig leven met de noodzakelijke basisvoorzieningen. Daarbuiten kan ieder eigen verdiensten genereren. Wij zijn voorstander van een experiment binnen een dorp in Nederland met een onvoorwaardelijk basisinkomen om te zien wat er gebeurt als werk en inkomen ontkoppeld raken en mensen vrij zijn hun leven naar eigen goeddunken in te richten.
PvdA:
Helaas vind ik in het verkiezingsprogramma helaas niets terug over de Kinderbijslag.

PVV:
Kinderbijslag en kindgebonden budget maximaal voor 2 kinderen.

Stopzetten alle kinderbijslag naar het buitenland.

Bij fraude kinderbijslag vervalt het recht hierop.

SGP:
De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden samengevoegd in een robuust kindgebonden budget.

De kinderbijslag wordt gestopt voor hen die in Nederland wonen, maar hun kinderen in het buitenland hebben.
SP:
De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk en vervalt voor gezinnen met de hoogste inkomens.
Trots op Nederland:
Jeugdige criminelen krijgen geen taakstraffen opgelegd maar een heropvoeding. Bij herhaald crimineel gedrag van hun kinderen krijgen ouders verplichte opvoedingsondersteuning en worden zij gekort op de kinderbijslag.

Als er sprake is van structureel spijbelen of wangedrag van schoolgaande kinderen worden de ouders
gekort op de kinderbijslag of beboet.

De overheid heeft geen taak in het stimuleren van familie-uitbreiding: de kinderbijslag voor meer dan drie kinderen wordt vanaf nu afgeschaft.

Geen export van kinderbijslag buiten de EU.
VVD:
De VVD wil bovendien stoppen met de export van fraudegevoelige sociale
voorzieningen zoals de kinderbijslag buiten de EU.

Om uitval te bestrijden wordt de kinderbijslag ingehouden wanneer kinderen structureel spijbelen.

Kinderbijslag ondersteunt ouders bij het geven van goede kansen aan hun kinderen. Om hen te ondersteunen wil de VVD de kinderbijslag voor de eerste twee kinderen ongewijzigd laten. De komst van een derde kind heeft beperkte gevolgen voor de financieel-economische situatie van de ouders.
De kinderbijslag wordt daarom vanaf het derde kind afgebouwd. Het kindgebonden budget is deels inkomensafhankelijk en heeft een ongewenst nivellerend karakter. De VVD wil dit afschaffen.

De ouders moeten bij het onderwijs een grote en actieve rol spelen. Werken zij niet optimaal mee, dan kan de kinderbijslag worden gekort of komen te vervallen.

posted under | 0 Comments

Verkiezingsprogramma's over: Prostitutie en Mensenhandel

CDA:
Prostitutie is zelden een vrije keuze. Om de weerbaarheid van prostituees te vergroten wordt de minimumleeftijd verhoogd naar 21 jaar. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om geen enkel seksbedrijf toe te staan op hun grondgebied.
Het bestrijden van mensenhandel blijft onverminderd een prioriteit. Nederland streeft in Europees verband naar een hogere strafmaat voor mensenhandel met het hoge Nederlandse niveau als uitgangspunt.

ChristenUnie:
De ChristenUnie heeft veranderingen op gang gebracht op gebieden waarop we bij de vorige Kamerverkiezingen hebben ingezet: jeugd en gezin, opkomen voor de meest kwetsbaren, zorg voor de schepping. (...)  Denk aan (...) de uitstapprogramma’s voor prostituees (...).

Bij een overheid die duidelijke grenzen stelt past geen gedoogbeleid. Het idee dat reguleren criminaliteit voorkomt is ook naïef. Activiteiten als drugshandel en prostitutie spelen altijd in criminele sferen waarbij er misbruik wordt gemaakt van andermans afhankelijkheid. Als de overheid gaat reguleren, of gedogen, dan verliest zij de ambitie om deze zaken echt aan te willen pakken. Rondom de gereguleerde sectoren ontstaat een schemergebied dat ronduit crimineel is. (...) De nationale recherche schat dat 60 - 90 procent van de vrouwen in de prostitutie dat onvrijwillig doet.

Prostitutie is een schrijnend verhaal. Criminaliteit, mensenhandel en uitbuiting zijn de werkelijkheid achter de schone schijn van de valse koopromantiek. De prostituees zijn de echte slachtoffers.
De Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, een vrucht van de deelname van de ChristenUnie aan de coalitie, is te beschouwen als een eerste stap om grip te krijgen op de sector en om de ergste misstanden tegen te gaan, onder meer doordat dit wetsvoorstel prostitutiebezoek aan kennelijke slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting strafbaar stelt.
Daarnaast is de hulp aan slachtoffers verbeterd en zijn in tal van steden zogeheten
uitstapprogramma’s ingesteld om prostituees te helpen een leven op te bouwen waar ze zelf trots op kunnen zijn. Maar hiermee zijn we er niet, en daarom:
  • Blijft voorlichting en preventie op scholen en in jeugdcentra, jeugdinrichtingen en asielzoekerscentra van groot belang.
  • Moet nog meer energie worden gestoken in opvangvoorzieningen en uitstapprogramma’s, in het bijzonder voor minderjarigen in de prostitutie.
  • Kan laagdrempelige hulp bereikbaar worden gesteld met een red-light-alarm voor slachtoffers van pooierboys en prostituees.
  • Zullen mensenhandelaren zwaarder worden bestraft; recidive leidt tot de mogelijkheid een levenslange vrijheidsstraf op te leggen.
  • Worden pooierboys niet met rust gelaten, maar aangepakt, ook met maatregelen als het inlichten van hun naaste omgeving over hun activiteiten.
Geweld tegen minderheden, mensenhandel en onderdrukking moeten krachtig worden
bestreden.

Samenwerking op het terrein van justitie is hard nodig om werk te kunnen maken van de
bestrijding van mensenhandel, een rechtvaardig en gelijkwaardig asielbeleid en
terrorismebestrijding. Harmonisatie van strafwetgeving binnen de EU is niet nodig. Binnen
de EU moet wel sprake zijn van gegevensuitwisseling en uitlevering van verdachten en
veroordeelden.

‘Grenzeloze’ criminaliteit, zoals internetcriminaliteit en financiële criminaliteit worden -
evenals vrouwenhandel - in gespecialiseerde landelijke eenheden ondergebracht.
D66:
D66 is tegenstander van het verbieden van prostitutie. Een legale prostitutiebranche is noodzakelijk om de grote misstanden in deze sector effectief te bestrijden. D66 wil mensenhandel hard aanpakken, hoge eisen stellen aan gezondheid en hygiëne en criminele inmenging in de branche voorkomen. Het moet prostituees makkelijk worden gemaakt uit hun beroep te stappen als zij dat wensen. Verdwijnen in sectoren met beperkt toezicht, zoals escort- en internetservices, moet voorkomen worden. Gemeenten moeten streven naar geharmoniseerde eisen die nageleefd worden.

GroenLinks:
De overheid ondersteunt initiatieven van sekswerkers om voor hun belangen op te komen en biedt hun mogelijk-heden om uit de prostitutie te stappen. De controle op de seksbranche wordt verbeterd, zonder registratie van sekswerkers. Illegale sekswerkers en hun klanten worden niet strafbaar, om te voorkomen dat misstanden niet meer worden gemeld.
Slachtoffers van mensenhandel krijgen een verblijfsvergunning als terugkeer naar het land van herkomst te gevaarlijk voor hen is.
Partij voor de Dieren:
De bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie moet hogere prioriteit krijgen bij politie en justitie.
PvdA:
Strijd voor emancipatie betekent ook strijd tegen alle vormen van onderdrukking van vrouwen. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onaanvaardbaar. Dat geldt voor (...) prostitutie (...). Deze praktijken zijn alleen effectief te bestrijden als preventie, signalering, opvang en repressie hand in hand gaan. Daarom komt er onder andere een verplichte meldcode voor professionals (...). En moeten altijd voldoende opvangplekken voor slachtoffers beschikbaar zijn. Dit kan ook bijdragen tot succesvoller vervolging van daders.
PVV:
Minimum prostitutieleeftijd naar 21 jaar.
SGP:
Bij de vormgeving van beleid op bijvoorbeeld het gebied van kansspelen en prostitutie dienen gemeenten altijd de mogelijkheid te hebben deze sectoren op hun grondgebied niet toe te staan. 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten de vrijheid behouden om tegen abortus, euthanasie, homohuwelijk en prostitutie te zijn. De eilanden kunnen niet gedwongen worden om zulke zaken te accepteren. Datzelfde geldt voor de andere landen binnen het Koninkrijk: Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De afschaffing van het bordeelverbod doet velen niet alleen denken dat prostitutie een normaal beroep zou zijn, maar blijkt ook veel prostituees uit Oost-Europese landen aan te trekken. Veel ‘exploitanten’ maken zich schuldig aan uitbuiting en vrouwenhandel. Bestrijding van mensenhandel is een complexe zaak. Om dit type misdrijf daadkrachtig tegen te gaan, is het noodzakelijk dat er rechters komen die zich specialiseren in het bestrijden van deze misdrijven.

Kinderpornonetwerken, vrouwenhandel en drugscriminaliteit zijn voorbeelden van criminaliteit die op internationaal niveau spelen. Ze zorgen voor ingewikkelde opsporings- en strafzaken. Juist zulke internationaal opererende bendes moeten effectief kunnen worden aangepakt. Samenwerking met politie en justitie in andere (Europese) landen moet daarom worden geïntensiveerd. Ook de uitwisseling van gegevens inzake verdachten, wijze van opereren en vormen van criminaliteit moet sterk verbeterd worden. Dit geldt reeds op het landelijk niveau, waar de korpsen nog lang niet altijd goed samenwerken, maar zeker ook op internationaal vlak.

Prostitutie is in strijd met de waardigheid van de vrouw. Ze is een vorm van geweld tegen vrouwen, temeer omdat het overgrote deel van deze vrouwen tot prostitutie gedwongen wordt. Het bordeelverbod moet daarom weer worden ingevoerd. Zolang dit landelijk niet is gebeurd, moeten gemeenten voluit de ruimte krijgen om elke vorm van prostitutie uit hun gemeenten te weren. De vrouwen die verstrikt zitten in de prostitutie mogen niet aan hun lot worden overgelaten, maar moeten hulp krijgen. Elke gemeente biedt hun een uitstapprogramma aan om weer een menswaardig bestaan op te bouwen. Zolang prostitutie legaal is, moet de minimumleeftijd van prostituees fors omhoog naar tenminste 23 jaar. Mannen die gebruik maken van illegale prostituees moeten gestraft worden. Voor meisjes en vrouwen die geronseld worden voor prostitutie en dus slachtoffer van mensenhandel zijn, dient meer opvangcapaciteit beschikbaar te komen. Mensenhandelaren krijgen zelf te maken met zwaardere straffen.
Er dient meer geld beschikbaar te komen voor uitstapprogramma’s voor prostituees in
ontwikkelingslanden, maar ook voor het tegengaan van kinderprostitutie.
SP:
Slachtoffers van mensenhandel krijgen het recht op een permanente verblijfsvergunning, als zij bereid
zijn te getuigen tegen degenen die hen hebben verhandeld. Mensenhandel wordt hard bestreden.

Voor ingewikkelde zaken zoals kinderporno, cybercrime, mensenhandel en zedendelicten moet bij politie, Openbaar Ministerie en rechters meer kennis en expertise komen. Pooierboys worden hard aangepakt, ook als geen aangifte van strafbare feiten is gedaan – bijvoorbeeld omdat het slachtoffer dit niet durft – moeten daders worden opgespoord en vervolgd.
Trots op Nederland:
In het programma van Trots op Nederland vond ik helaas niets terug over Prostitutie en/of Mensenhandel.

VVD:
Een groot aantal personen verblijft illegaal in ons land. Illegaliteit leidt vaak tot uitbuiting, criminaliteit en prostitutie en moet keihard worden bestreden. De VVD wil illegaliteit, en het in staat stellen tot illegaal verblijf, strafbaar stellen en een actief opsporings- en uitzettingsbeleid waarbij de prioriteit moet liggen bij illegale, criminele vreemdelingen.

Oudere posts

De val van kabinet Balkenende IV

De dag na de nacht van
de val van het kabinet:

Europa praat over de val van
het kabinet Balkenende IV:

De vier kabinetten van Balkenende:


Wat zijn de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van kernenergie? Hoe staan ze ten opzichte van de WAO? Hoe zijn ze van plan de criminaliteit aan te pakken? Deze en andere onderwerpen zullen hier aan bod komen. Per onderwerp worden de standpunten van alle deelnemende partijen overzichtelijk neergezet.

Wel zo makkelijk om tot een weloverwogen stem te komen bij de Tweede Kamerverkiezingen 2010!

Het uitpluizen van de verkiezingsprogramma's blijft mensenwerk. Mocht een partij het niet eens zijn met de hier getoonde informatie over een bepaald standpunt omdat er wijzigingen hebben plaatsgevonden of omdat er bepaalde informatie ontbreekt of op een andere wijze incorrect is, neem dan contact met mij op:
partijstandpunten2010@gmail.com

Let op:
Partijen die meedoen met het de verkiezingen en een verkiezingsprogramma hebben maar op dit moment niet in de Tweede Kamer zitten, worden alleen genoemd in een artikel als zij zich over dat betreffende onderwerp uitlaten in hun programma.

Al het gepuzzel, gekopieer en geplak, gebeurt op volledig vrijwillige en onafhankelijke basis. Maar als je me wilt belonen voor dit werk, dan klik je hieronder:


Recent Comments