Verkiezingsprogramma's over: Kinderbijslag

CDA:
Door de kinderbijslag worden lasten van gezinnen verlicht en komt ook maatschappelijke waardering voor hun inspanningen tot uitdrukking. Het kindgebonden budget geeft ouders met een laag- en middeninkomen een financiële steun in de rug en moet gestroomlijnd worden. De kinderbijslag en het kindgebonden budget hebben als uitgangspunt dat de noodzakelijke kosten op minimumniveau dienen te worden gedekt.

Kinderen die met een taalachterstand aan het primair onderwijs beginnen lopen een groot risico dat zij in hun ontwikkeling achterblijven. Daarom moeten kinderen met een grote taalachterstand verplicht deelnemen aan de vroeg- en voorschoolse educatie. Dit geldt zowel voor autochtone als allochtone kinderen. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Ouders die hun kinderen – indien er sprake is van een indicatie door het Centrum van Jeugd en Gezin – niet laten deelnemen aan de voorschoolse educatie
worden gekort op de kinderbijslag.
ChristenUnie:
De kinderbijslag, het kindgebonden budget en diverse andere regelingen worden samengevoegd tot één kindgebonden budget voor alle gezinnen. Er komt een belastingvrije som voor ieder huishouden, zodat de keuzevrijheid ten aanzien van arbeid en zorg in stand blijft.
D66:
Helaas vind ik in het verkiezingsprogramma helaas niets terug over de Kinderbijslag.

GroenLinks:
De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk, zodat de overheidssubsidie terecht komt waar deze het hardste nodig is.
Partij voor de Dieren:
Kinderbijslag behoort inkomensafhankelijk te zijn. Hiermee kan € 250 mln. worden bespaard.
Partij voor Mens en Spirit:
De huidige kinderbijslag, kindgebonden budget, fiscale combinatiekorting en studiebeurs willen we vereenvoudigen tot één nieuwe regeling. Met deze nieuwe regeling krijgen ouders en studenten een leeftijdsafhankelijk budget waarmee ze een basispakket eten en drinken (excl. versnaperingen) en kleding kunnen betalen. Volgens NIBUD normen komt dit per gemiddeld kind neer op een bedrag van ongeveer €136 per maand.
Mens en Spirit wil ouderschap en vrijwilligerswerk in het economische systeem betrekken, door de daar opgedane ervaring en inzet te honoreren met een garantie-inkomen en andere vormen van waardering of stelsels van beloning. Er wordt een garantie-inkomen van € 1000 per maand gefaseerd en experimenteel voor bepaalde groepen ingevoerd. Hierdoor worden de maatschappelijk “kanslozen”, kansrijk. Tegenover het garantie-inkomen staan afspraken over maatschappelijke dienstverlening. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden, eigenheid, interesse en talenten van de betreffende persoon. Dit garantie-inkomen dient genoeg inkomen te verschaffen voor een eenvoudig leven met de noodzakelijke basisvoorzieningen. Daarbuiten kan ieder eigen verdiensten genereren. Wij zijn voorstander van een experiment binnen een dorp in Nederland met een onvoorwaardelijk basisinkomen om te zien wat er gebeurt als werk en inkomen ontkoppeld raken en mensen vrij zijn hun leven naar eigen goeddunken in te richten.
PvdA:
Helaas vind ik in het verkiezingsprogramma helaas niets terug over de Kinderbijslag.

PVV:
Kinderbijslag en kindgebonden budget maximaal voor 2 kinderen.

Stopzetten alle kinderbijslag naar het buitenland.

Bij fraude kinderbijslag vervalt het recht hierop.

SGP:
De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden samengevoegd in een robuust kindgebonden budget.

De kinderbijslag wordt gestopt voor hen die in Nederland wonen, maar hun kinderen in het buitenland hebben.
SP:
De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk en vervalt voor gezinnen met de hoogste inkomens.
Trots op Nederland:
Jeugdige criminelen krijgen geen taakstraffen opgelegd maar een heropvoeding. Bij herhaald crimineel gedrag van hun kinderen krijgen ouders verplichte opvoedingsondersteuning en worden zij gekort op de kinderbijslag.

Als er sprake is van structureel spijbelen of wangedrag van schoolgaande kinderen worden de ouders
gekort op de kinderbijslag of beboet.

De overheid heeft geen taak in het stimuleren van familie-uitbreiding: de kinderbijslag voor meer dan drie kinderen wordt vanaf nu afgeschaft.

Geen export van kinderbijslag buiten de EU.
VVD:
De VVD wil bovendien stoppen met de export van fraudegevoelige sociale
voorzieningen zoals de kinderbijslag buiten de EU.

Om uitval te bestrijden wordt de kinderbijslag ingehouden wanneer kinderen structureel spijbelen.

Kinderbijslag ondersteunt ouders bij het geven van goede kansen aan hun kinderen. Om hen te ondersteunen wil de VVD de kinderbijslag voor de eerste twee kinderen ongewijzigd laten. De komst van een derde kind heeft beperkte gevolgen voor de financieel-economische situatie van de ouders.
De kinderbijslag wordt daarom vanaf het derde kind afgebouwd. Het kindgebonden budget is deels inkomensafhankelijk en heeft een ongewenst nivellerend karakter. De VVD wil dit afschaffen.

De ouders moeten bij het onderwijs een grote en actieve rol spelen. Werken zij niet optimaal mee, dan kan de kinderbijslag worden gekort of komen te vervallen.

posted under |

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Nieuwere post Oudere post Homepage

De val van kabinet Balkenende IV

De dag na de nacht van
de val van het kabinet:

Europa praat over de val van
het kabinet Balkenende IV:

De vier kabinetten van Balkenende:


Wat zijn de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van kernenergie? Hoe staan ze ten opzichte van de WAO? Hoe zijn ze van plan de criminaliteit aan te pakken? Deze en andere onderwerpen zullen hier aan bod komen. Per onderwerp worden de standpunten van alle deelnemende partijen overzichtelijk neergezet.

Wel zo makkelijk om tot een weloverwogen stem te komen bij de Tweede Kamerverkiezingen 2010!

Het uitpluizen van de verkiezingsprogramma's blijft mensenwerk. Mocht een partij het niet eens zijn met de hier getoonde informatie over een bepaald standpunt omdat er wijzigingen hebben plaatsgevonden of omdat er bepaalde informatie ontbreekt of op een andere wijze incorrect is, neem dan contact met mij op:
partijstandpunten2010@gmail.com

Let op:
Partijen die meedoen met het de verkiezingen en een verkiezingsprogramma hebben maar op dit moment niet in de Tweede Kamer zitten, worden alleen genoemd in een artikel als zij zich over dat betreffende onderwerp uitlaten in hun programma.
Er is een fout opgetreden in dit gadget

Al het gepuzzel, gekopieer en geplak, gebeurt op volledig vrijwillige en onafhankelijke basis. Maar als je me wilt belonen voor dit werk, dan klik je hieronder:


Recent Comments